Pinned KGA-Sammelthread

  • Diplomatie

  • DevilsLady...............14 KGA..........01.01.18
   Lillifee......................19 KGA..........01.01.18
   Cortez .....................10 KGA..........17.01.18
   Lord Byron...............10 KGA..........21.01.18
   Gabi.........................11 KGA..........21.01.18
   Sir KaLeu.................11 KGA..........03.02.18
   Rockyar...................30 KGA...........13.02.18
   wichtel......................30 KGA..........24.02.18
  • DevilsLady...............14 KGA..........01.01.18
   Lillifee......................19 KGA..........01.01.18
   Cortez .....................10 KGA..........17.01.18
   Lord Byron...............10 KGA..........21.01.18
   Gabi.........................11 KGA..........21.01.18
   Sir KaLeu.................11 KGA..........03.02.18
   Rockyar...................30 KGA...........13.02.18
   wichtel......................30 KGA..........24.02.18
   Ril.............................15 KGA..........25.02.18
  • DevilsLady...............14 KGA..........01.01.18
   Lillifee......................19 KGA..........01.01.18
   Cortez .....................10 KGA..........17.01.18
   Lord Byron...............10 KGA..........21.01.18
   Gabi.........................11 KGA..........21.01.18
   Sir KaLeu.................11 KGA..........03.02.18
   Rockyar...................30 KGA...........13.02.18
   Ril.............................15 KGA..........25.02.18
   wichtel......................15 KGA...........26.02.18
  • DevilsLady...............14 KGA..........01.01.18
   Lillifee......................19 KGA..........01.01.18
   Cortez .....................10 KGA..........17.01.18
   Lord Byron...............10 KGA..........21.01.18
   Gabi.........................11 KGA..........21.01.18
   Sir KaLeu.................11 KGA..........03.02.18
   Rockyar...................30 KGA...........13.02.18
   Ril.............................15 KGA..........25.02.18
  • DevilsLady...............14 KGA..........01.01.18
   Lillifee......................19 KGA..........01.01.18
   Cortez .....................10 KGA..........17.01.18
   Lord Byron...............10 KGA..........21.01.18
   Gabi.........................11 KGA..........21.01.18
   Sir KaLeu.................11 KGA..........03.02.18
   Rockyar...................30 KGA...........13.02.18
   Ril.............................15 KGA..........25.02.18
   schnatterinchen.......11 KGA............01.03.18
  • DevilsLady...............14 KGA..........01.01.18
   Lillifee......................19 KGA..........01.01.18
   Cortez .....................10 KGA..........17.01.18
   Lord Byron...............10 KGA..........21.01.18
   Gabi.........................11 KGA..........21.01.18
   Sir KaLeu.................11 KGA..........03.02.18
   Rockyar...................30 KGA...........13.02.18
   Ril.............................15 KGA..........25.02.18
   schnatterinchen.......11 KGA............01.03.18
   MrKfgfg......................8 KGA...........01.03.18
  • DevilsLady.................14 KGA..........01.01.18
   Lillifee...................19 KGA..........01.01.18
   Cortez ....................10 KGA..........17.01.18
   Lord Byron.................10 KGA..........21.01.18
   Rockyar....................30 KGA..........13.02.18
   Ril........................15 KGA..........25.02.18
   schnatterinchen............11 KGA..........01.03.18
   MrKfgfg.....................8 KGA..........01.03.18
   Sir KaLeu...................2 KGA..........01.03.18
  • DevilsLady.................14 KGA..........01.01.18
   Lillifee...................19 KGA..........01.01.18
   Cortez ....................10 KGA..........17.01.18
   Lord Byron.................10 KGA..........21.01.18
   Rockyar....................30 KGA..........13.02.18
   Ril........................15 KGA..........25.02.18
   schnatterinchen............11 KGA..........01.03.18
   MrKfgfg.....................8 KGA..........01.03.18
   Sir KaLeu...................2 KGA..........01.03.18
   Maschiiin....................5 KGA..........02.03.18
  • DevilsLady.................14 KGA..........01.01.18
   Lillifee...................19 KGA..........01.01.18
   Cortez ....................10 KGA..........17.01.18
   Lord Byron.................10 KGA..........21.01.18
   Rockyar....................30 KGA..........13.02.18
   Ril........................15 KGA..........25.02.18
   schnatterinchen............11 KGA..........01.03.18
   MrKfgfg.....................8 KGA..........01.03.18
   Sir KaLeu...................2 KGA..........01.03.18
   Maschiiin....................5 KGA..........02.03.18
   Robert E Lee 50........1 KGA..........03.03.2018
  • DevilsLady.................14 KGA..........01.01.18
   Lillifee...................19 KGA..........01.01.18
   Cortez ....................10 KGA..........17.01.18
   Lord Byron.................10 KGA..........21.01.18
   Rockyar....................30 KGA..........13.02.18
   Ril........................15 KGA..........25.02.18
   schnatterinchen............11 KGA..........01.03.18
   MrKfgfg.....................8 KGA..........01.03.18
   Sir KaLeu...................2 KGA..........01.03.18
   Maschiiin....................5 KGA..........02.03.18
   Robert E Lee 50........1 KGA..........03.03.2018
   yaqwsx.......................9 KGA.........04.03.18
  • DevilsLady.................14 KGA..........01.01.18
   Lillifee...................19 KGA..........01.01.18
   Cortez ....................10 KGA..........17.01.18
   Lord Byron.................10 KGA..........21.01.18
   Ril........................15 KGA..........25.02.18
   schnatterinchen............11 KGA..........01.03.18
   MrKfgfg.....................8 KGA..........01.03.18
   Sir KaLeu...................2 KGA..........01.03.18
   Maschiiin....................5 KGA..........02.03.18
   Robert E Lee 50........1 KGA..........03.03.2018
   yaqwsx.......................9 KGA.........04.03.18
   Rockyar....................21 KGA..........04.03.18
  • DevilsLady.................14 KGA..........01.01.18
   Lillifee...................19 KGA..........01.01.18
   Cortez ....................10 KGA..........17.01.18
   Lord Byron.................10 KGA..........21.01.18
   Ril........................15 KGA..........25.02.18
   schnatterinchen............11 KGA..........01.03.18
   MrKfgfg.....................8 KGA..........01.03.18
   Maschiiin...................5 KGA..........02.03.18
   Robert E Lee 50.............1 KGA..........03.03.18
   yaqwsx......................9 KGA..........04.03.18
   Rockyar....................21 KGA..........04.03.18
  • DevilsLady.................14 KGA..........01.01.18
   Lillifee...................19 KGA..........01.01.18
   Cortez ....................10 KGA..........17.01.18
   Lord Byron.................10 KGA..........21.01.18
   schnatterinchen............11 KGA..........01.03.18
   MrKfgfg.....................8 KGA..........01.03.18
   Maschiiin...................5 KGA..........02.03.18
   Robert E Lee 50.............1 KGA..........03.03.18
   yaqwsx......................9 KGA..........04.03.18
   Rockyar....................21 KGA..........04.03.18
   Ril........................3 KGA..........25.02.18
  • DevilsLady.................14 KGA..........01.01.18
   Lillifee...................19 KGA..........01.01.18
   Cortez ....................10 KGA..........17.01.18
   Lord Byron.................10 KGA..........21.01.18
   schnatterinchen............11 KGA..........01.03.18
   MrKfgfg.....................8 KGA..........01.03.18
   Maschiiin...................5 KGA..........02.03.18
   yaqwsx......................9 KGA..........04.03.18
   Rockyar....................21 KGA..........04.03.18
   Ril........................3 KGA..........25.02.1
  • DevilsLady.................14 KGA..........01.01.18
   Lillifee...................19 KGA..........01.01.18
   Cortez ....................10 KGA..........17.01.18
   Lord Byron.................10 KGA..........21.01.18
   schnatterinchen............11 KGA..........01.03.18
   MrKfgfg.....................8 KGA..........01.03.18
   Maschiiin...................5 KGA..........02.03.18
   yaqwsx......................9 KGA..........04.03.18
   Rockyar....................21 KGA..........04.03.18
   Ril........................3 KGA..........25.02.1
  • DevilsLady.................14 KGA..........01.01.18
   Lillifee...................19 KGA..........01.01.18
   Cortez ....................10 KGA..........17.01.18
   Lord Byron.................10 KGA..........21.01.18
   schnatterinchen............11 KGA..........01.03.18
   Maschiiin...................5 KGA..........02.03.18
   yaqwsx......................9 KGA..........04.03.18
   Rockyar....................21 KGA..........04.03.18
   Robert E Lee 50.........3 KGA..........14.03.2018
  • DevilsLady.................14 KGA..........01.01.18
   Lillifee...................19 KGA..........01.01.18
   Cortez ....................10 KGA..........17.01.18
   schnatterinchen............11 KGA..........01.03.18
   Maschiiin...................5 KGA..........02.03.18
   yaqwsx......................9 KGA..........04.03.18
   Rockyar....................21 KGA..........04.03.18
   Robert E Lee 50.............3 KGA..........14.03.18
  • DevilsLady.................14 KGA..........01.01.18
   Lillifee...................19 KGA..........01.01.18
   Cortez ....................10 KGA..........17.01.18
   schnatterinchen............11 KGA..........01.03.18
   Maschiiin...................5 KGA..........02.03.18
   yaqwsx......................9 KGA..........04.03.18
   Rockyar....................21 KGA..........04.03.18
   Robert E Lee 50.............3 KGA..........14.03.18

   Ikar-mine...................4 KGA..........17.03.18
   :D Wenn ihr ordentliche Fragen in einer ordentlichen Sprache stellt, bekommt ihr vielleicht eine ordentliche Antwort :D

   ;) Aber nur wenn ihr ordentlich nett seid ;)
  • DevilsLady.................14 KGA..........01.01.18
   Lillifee...................19 KGA..........01.01.18
   Cortez ....................10 KGA..........17.01.18
   schnatterinchen............11 KGA..........01.03.18
   Maschiiin...................5 KGA..........02.03.18
   yaqwsx......................9 KGA..........04.03.18
   Rockyar....................21 KGA..........04.03.18
   Robert E Lee 50.............3 KGA..........14.03.18
   Ikar-mine...................4 KGA..........17.03.18
   T O T O.....................6 KGA..........19.03.18
  • DevilsLady.................14 KGA..........01.01.18
   Lillifee...................19 KGA..........01.01.18
   Cortez ....................10 KGA..........17.01.18
   schnatterinchen............11 KGA..........01.03.18
   Maschiiin...................5 KGA..........02.03.18
   yaqwsx......................9 KGA..........04.03.18
   Robert E Lee 50.............3 KGA..........14.03.18
   Ikar-mine...................4 KGA..........17.03.18
   T O T O.....................6 KGA..........19.03.18
   Rockyar....................11 KGA..........20.03.18